Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за онлайн резервации на хотелски услуги в ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ КАЗИНО И ТАУЪР СУИТС, чрез мобилното приложение на хотела:

1. РЕЗЕРВАЦИИ:

1.1. Резервация на стаи може да бъде направена по следния начин: чрез бутон „Резервирай“ на уеб страницата на  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци, ще бъдете насочени към онлайн резервационната бланка, където е необходимо да бъдат попълнени данни за: период, брой нощувки, брой стаи, брой възрастни, деца до 11 години и бебета до 1 г.. След попълване на данните ще бъдат визуализирани възможните опции за резервиране – типове стаи, видове оферти и съответстващите им цени. След избиране на желаната оферта е необходимо да въведете личните си данни за да бъде направена Вашата резервация: име, фамилия, емейл адрес, номер на кредитна карта, валидност на кредитната карта, имената изписани върху картата, както и Card Security Code (CVV2 / CVC). Моля, прегледайте детайлите по резервацията си визуализирани в полето вдясно, запознайте се с условията, и в случай че желаете да направите резервацията си по описаните в офертата и условията параметри, отметнете „Приемам условията“ и натиснете „Потвърждение & резервация“. Вашата резервация е направена, и на посочения емейл адрес ще получите потвърждението и.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1.  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца до 11 години, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка. Гости на възраст 12 или повече години се таксуват като възрастни. Полето "Забележки" в бланката за резервация няма задължаващ характер за  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци, като всички специални изисквания на клиента, попълнени в това поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

2.2. Цените в интернет страницата на  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци се визуализират в избраната от клиента валута, и се заплащат в левовата им равностойност по валутния курс на Алианц Банк за деня с включени 9% ДДС, туристически данък и хотелска застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца (според възрастта им), и от актуалната ценова оферта за съответния период. Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е гарантирана със съответното авансово плащанe според офертата. Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително заплащане според условията на офертата, и гостите по тях няма да бъдат настанени.  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си без предизвестие и без уведомление. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

2.3. Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Приемаме заплащания с карти Visa, MasterCard и Diners Club. При избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управлявате процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци. След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното заплащане се отваря платежната страница на Алианц Банк. Платежният екран осигурява пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – имената, изписани на картата, вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга според условията на Вашата банка. 

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Хотелиерът няма достъп до данните от картата на картодържателя. При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате. В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане. След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

 ВАЖНО! Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал на  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци, свържете се с нашия екип на телефон +359 52 357180 или адресирайте Вашите въпроси на e-mail: reservations@interhc.com

3. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

3.1. При промени, анулации, неявяване (no-show) или ранно напускане при вече платена от страна на клиента онлайн резервация, “Хотел Интернационал“ АД задържа съответната неустойка според условията на резервираната ценова оферта.

3.2. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на  Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс, Златни Пясъци. Възстановяването на заплатени суми от “Хотел Интернационал“ АД, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

4.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория „пет звезди“ туристически услуги, заплатени от Потребителя.

4.2. Хотелиерът има право да откаже приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове.

4.3. Потребителят се задължава:

4.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация; 

4.3.2. да спазва законите на Република България и Правилника за вътрешния ред в хотела;

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:

5.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в Република България, така и в чужбина, заплашващи сигурността на хората или ограничаващи тяхната възможност да се придвижват, правителствени решения, прекъсване на водоснабдяването, електрозахранването и други услуги от външни доставчици, върху които хотелът няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на Хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.2. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от обичайните такива за територията на хотела.

5.3. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.

5.4. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или имуществото на хотела.

5.5. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя или нарушение на правилника за вътрешния ред в хотела, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

5.6. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.

5.7. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.

5.8. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

5.9. Опцията "безплатен паркинг" е възможна до изчерпване на наличните свободни паркоместа.

6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:

6.1.Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще бъдат решавани по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. “Хотел Интернационал“ АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с Идентификационен номер 87512. Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези нормативни актове. Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: Крайбрежна алея, Златни пясъци, Варна , Хотел Интернационал, за контакт: отдел „Резервации“, reservations@interhc.com.

7.2. Предоставените от Вас лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител. Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства. “Хотел Интернационал“ АД не променя и не разкрива лични данни на своите клиенти и не предоставя лични данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. „Хотел Интернационал“ АД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг, освен с изричното информирано съгласие на субектите.

Хотелиерът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, структурата и съдържанието на своя уебсайт, както и да прекратява достъпа до него по всяко време, за което не е длъжен да уведомява Потребителя.

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА BT FAN

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За да станете лоялен клиент в програмата Bt Fan е нужна първоначална регистрация. Може да се регистрирате с имейл, през Google или Facebook. След регистрация, автоматично получавате Bt Fan Bronze членство и може да резервирате с 5% отстъпка в хотелите, част от Bt Collection.

При реализирани 14 или повече нощувки получавате Bt Fan Silver членство с 10% отстъпка в хотелите, част от Bt Collection.

Възможността за ранно настаняване и късно напускане зависи от наличността в съответния хотел и важи само с направено предварително запитване.

При регистрация за лоялната програма, Вие се съгласявате да получавате новини и актуални оферти от Bt Collection и хотелите част от веригата. Може да се откажете от нашите бюлетини по всяко време през бутона “Unsubscribe “ в бюлетина или да изпратите имейл на адрес marketing@bt-ds.com.

Отстъпката не се прилага върху туристическия данък (включен в цената, варира между 1.09 - 1.80 лв. на човек на ден, в зависимост от хотела).

На уебсайта на хотелите при всяка оферта е отбелязано дали върху дадената оферта се прилага отстъпката за лоялен клиент. В случай, че това не е отбелязано, отстъпката не се прилага.

Можете да се възползвате от отстъпките, които предлага Bt Fan, само ако направите своята резервация директно (без посредници) в хотелите от Bt Collection.

Bt Collection има право да променя условията на програмата Bt Fan по всяко време и без предизвестие. Моля, следете актуалните условия на сайта.

Чрез регистриране за лоялната програма, Вие приемате общите условията на програмата, както и Политиката на поверителност на БиТи Дивелопмент Сървисиз АД.