ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 001 / дата 30/03/2018

 

Наименование: Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейска квалификационна рамка по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", в частност английски и руски езици

                                                  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД
Пълен адрес: 
Град: гр. София, ул. „Никола Тесла“ №3
Пощенски код:
Лице/а за контакт: Владимир Филипов
Телефон: 052 357 191
Електронна поща: gmanager@interhc.com
Факс: 052 357 189
Интернет адрес: www.hotelcasinointernational.com

 

Допълнителна информация може да бъде получена на:
* Съгласно І.1)
Q  Друго:
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:
* Съгласно І.1)
T Друго:

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ІІ.1) Описание

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство (СМР)       *
 Доставки                 *
Услуги                        T
Място на изпълнение на строителството (СМР):
Място на изпълнение на доставка:
Място на изпълнение на услугата:
гр. Варна
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
Обучение за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ за заети в „Хотел Интернационал“ АД лица:
  • Обучение по английски език – 50 лица
  • Обучение по руски език – 10 лица
 
ІІ.1.3) Обособени позиции:   да *  не Q
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно):
само за една обособена позиция *
за една или повече обособени позиции*

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем
Прогнозна стойност в лева, без ДДС
(в цифри) : 42 000,00 лв.
(словом) – четиридесет и две хиляди лева.

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 
1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
Неприложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 Плащането по изпълнение на договора се извършва в български лева по банков път от страна на Бенефициента, по банковата сметка на Изпълнителя, след издаването на фактура-оригинал, по следния начин:
Авансово плащане – до 40% от стойността на договора, в срок от 5 /пет/ дни от датата на подписване на договора.
Междинно плащане – до 40% от стойността на договора, в срок до 01.10.2018г.
Окончателно плащане – до 30.06.2019г. и след двустранно подписване на приемо-предавателен протокол.
Забележка: Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В издаваните от изпълнителите фактури във връзка с изпълнението на настоящия договор следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект със сключен договор № BG05M9OP001-1.021-0180-C01 „Повишаване способността на заетите лица в хотел Интернационал АД да посрещнат настъпващите бързи промени в пазара на труда чрез обучение по ключова компетентност 2 "Обучение на чужди езици"“.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да *   не Q
Ако да, опишете ги:

 

ІІІ.2) Условия за участие 

 

ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
  1. Декларация.
 
ІІІ.2.2Договор не може да се сключва с кандидат който е:
Основания за задължително отстраняване
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)
Изискуеми документи и информация:
Неприложимо
Минимални изисквания:
Неприложимо
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
Изискуеми документи и информация
 
Сертификати за професионалния опит на преподавателите по английски и руски език.
 
Информация за местоположението на обучителния център.
Описание на оборудването на обучителния център.
 Описание на методологията на преподаване
Минимални изисквания:
Доказан 5 /пет/ годишен професионален опит за преподавателите.
Местоположение на обучителния център от гледна точка на достъпност чрез осигурен от „Хотел Интернационал“ АД служебен транспорт – гр. Варна, спирки Чаталджа, пл. Съединение-2, Музея, Катедралата или Тракия.
Минимална техническа обезпеченост на обучителния център – отопление, климатизация, интерактивни дъски за преподаване.
Включени в системата на преподаване - филмов материал, уъркшопове, ролеви игри, прецизиране на програмата и съобразяване с тематика на обслужване в областта на хотелиерство и ресторантьорство.

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

 

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена                                                  *
ниво на разходите                                             *
оптимално съотношение качество - цена    T
Q показатели, посочени в документацията
Показатели
1. Качество
2. Цена
 
Тежест
70%
30%

 

 

ІV.2) Административна информация

 

ІV. 2.1) Срок за подаване на офертите
 
До дата: 07/04 /2018     Час:00:00
Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
 
ІV. 2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:
1.http://www.eufunds.bg  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България
2. http://www.hotelcasinointernational.com/bg
 
ІV. 2.3) Срок на валидност на офертите: 30/06/2019г.
 

 

 

 

 

 


 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Оферта по чл. 5;

2. Декларация

3. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ:

3.1. Сертификати за професионалния опит на преподавателите по английски и руски език.

3.2. Информация за местоположението на обучителния център.

3.3. Описание на оборудването на обучителния център.

3.4. Описание на методологията на преподаване.

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

Образец на оферта.

Образец на декларация

Методика за оценка и класиране на офертите

Проект на договор.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование: „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД
Адрес: Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал
Град:
Варна
Пощенски код: 9000
Държава:
България
За контакти:
Лице/а за контакт:
Телефон: 052 357 191
Борислава Периклиева
Електронна поща:
bperiklieva@interhc.com
Интернет адрес (URL): http://www.hotelcasinointernational.com/bg

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи 

Официално наименование: „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД
Адрес: Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Интернационал
Град:
Варна
Пощенски код: 9000
Държава:
България
За контакти:
Лице/а за контакт:
Телефон: 052 357 191
Борислава Периклиева
Електронна поща:
bperiklieva@interhc.com
Интернет адрес (URL): http://www.hotelcasinointernational.com/bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)

 

Обособена позиция № 

Сподели